Obchodní podmínky a pravidla

Účastník (klient) skupinových lekcí, individuálních tréninků, workshopů a seminářů prohlašuje, že:

Je starší 18-ti let. V případě mladšího věku je nutné navštívit studio se svým zákonným zástupcem, který osobně vyplní formulář o způsobilosti nezletilého (platí pro případ cvičení s dětmi).

Je psychicky způsobilý a v takovém zdravotním stavu, který mu nebrání nebo ho neomezuje při cvičení. Případná zdravotní omezení klient vždy hlásí lektorce před začátkem lekce. V případě, že lektorka není ze strany klienta o jeho zdravotním stavu informovaná a v důsledku jeho zdravotního omezení se stane jakýkoli úraz, nenese lektorka za to žádnou zodpovědnost.

Klient během cvičení dbá pokynů lektorky a provádí cviky v takovém rozsahu a zátěži, které odpovídají jeho celkovým i aktuálním možnostem pohybového aparátu.

Vzdává se práva na odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé během doby strávené ve studiu.

 

Rozvrh a jeho platnost při skupinových lekcích

Skupinové lekce probíhají vždy dle aktuálního rozvrhu uvedeného na webových stránkách. Doba platnosti rozvrhu je stanovena vždy s uvedeným obdobím pravidelných kurzů (více na webových stránkách).

 

Platby za lekce, kurzy a individuální tréninky.

Vstupní nebo kontrolní individuální trénink je možné uhradit v hotovosti na místě v den tréningu. Pravidelné individuální tréningy se platí vždy předem v hotovosti nebo zasláním platby bankovním převodem. Minimální počet předplacených lekcí je 5.

Kurzy se vždy hradí nejpozději 7 dní před zahájením první lekce kurzu ve vypsaném období a to hotově ve studiu nebo bankovním převodem, pokud není dohodnuto jinak.

Místo na kurzu má klient rezervováno až po připsání platby na účet. V případě velkého zájmu klientů rozhoduje pořadí plateb.

Pokud klient nemůže pokračovat v kurzu z důvodů překážek vzniklých ze strany klienta, nevzniká nárok na vrácení peněz. V takovém případě je možné najít za sebe náhradníka v dané pokročilosti. 

Pro uskutečněné platby za workshopy a MINIkurzy platí tato pravidla při zrušení účasti:

 - Víc jak 10 dní před termínem konání se vrací 100% zaplacené částky.

 - Mezi 10.-3. dnem před termínem konání se vrací 70% zaplacené částky.

 - 3 dny před termínem konání se platba nevrací. Možnost je však poslat místo sebe náhradníka.

 

Platnost skupinových lekcí a individuálních tréninků

Všechny zakoupené kurzy mají platnost vždy pouze v průběhu vypsaného období pravidelných kurzů a nejsou přenosné do dalšího období.

Individuální tréninky mají dobu platnosti stanovenou lektorem počínaje datem zakoupení individuálních tréninků, nevyčerpané tréninky uplynutím této doby propadají.

 

Rezervace skupinových lekcí a individuálních tréninků a jejich případné zrušení

Klient se může omluvit z lekce kurzu, na který dochází, nejpozději 24 hodin předem, a to e-mailem nebo sms. Za takto omluvenou lekci si pak může vybrat náhradu v jiném odpovídajícím kurzu (viz konkrétní informace u daného kurzu).

Neomluvené lekce, které se nevyužijí v daný den, se započítávají jako proběhlé. Stejně tak to platí i v případě 24 hodin předem neodhlášených lekcí.

Rezervace termínu individuálních tréninků je vždy po dohodě s trenérem.

Zrušení individuálního tréninku je možné 24 hodin předem. Za trénink omluvený v den konání více jak 2 hodiny předem se strhává částka 200Kč. V případě omluvy méně jak 2 hodiny před tréninkem, nebo se klient nedostaví bez omluvy, započítává se trénink jako proběhlý a nevzniká nárok na jeho náhradu ani vrácení peněz.

 

Pravidla přítomnosti dětí na lekcích:

Děti jsou zatím ležící, nelezoucí, vydrží být na lekci v klidu. Maminka se může soustředit na cvičení.

Dítě potřebuje nakojit v rámci svého denního režimu, maminka může poslouchat, vnímat a nasávat principy cvičení, případně některé cviky dělat i při kojení (vizualizace).

Pokud dítko vytváří jakkoli hluk delší dobu a není možné ho na místě domluvou zklidnit, je třeba s ním opustit sál, aby nerušilo ostatní ženy. Stejně tak, dojde-li ke konfliktu mezi dětmi, je třeba s nimi opustit sál a dořešit si to s nimi vedle.

Lezoucí a chodící děti mohou být přítomny pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné, neruší koncentraci žen na cviky, nelezou na ostatní maminky a neohrožují jejich bezpečnost (nečekané skákání na záda, za krk apod.)

Jídlo a pití – pokud dítě jí, nebo pije, je nutné, aby bylo na místě u maminky a neroznášelo potraviny po sále. Pokud dojde k rozsypávání jídla nebo rozlití pití po podlaze, je třeba to ihned uklidit, aby nedošlo k dalšímu roznášení po sále a cvičení na drobcích.

Pomůcky – pokud je dítě na lekci, maminka hlídá, zda neokusuje a neničí pomůcky, které jsou na lekci využívány. V případě poškození pomůcek, je maminka povinna poskytnout odpovídající finanční náhradu, kterou stanoví lektorka.

S přihlášením na kurz žena souhlasí s dodržováním pravidel. Dojde-li k opakovanému porušení, může být žena vyloučena z kurzu bez nároků na finanční náhradu.